Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun bireylerin temek hak ve özgürlüklerini garanti altına almak ve verileri alıp, saklayan kişi/kurumların uyması gereken zorunlulukları ve sınırları belirler.

Kanunun kapsamı gerçek kişiler ve karşı taraf olan verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Epikse Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin yönettiği https://epikse.com/ adlı site Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hak ve hükümlülükleri yerine getirmektedir. Sitenin kullanım şartları, kullanıcı üyelik bilgilerinin toplanması ve saklanması yolları, kullanıcının hak ve özgürlükleri kullanıcılara iletilmiştir.

İlgili kanunun 10. maddesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
 • konularında aydınlatılmalıdır.

İşbu metin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlülüklerinin taraflarından olan verileri işlendiği gerçek kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla yazılmıştır.

 

İşlenen Kişisel Veriler

İsim ve İletişim Adresi: Kullanıcılar üye olurken isim, mail adresi, cep telefonu gibi kişisel verileri talep edilir.

Demografik Bilgiler: Doğum tarihi, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, hobi ve ilgi alanları gibi bilgiler..

Lokasyon: Kullanıcının ip adresi ve tarayıcıdan alınan bilgiler işlenerek kullanıcnın konum bilgisi oluşturulur.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

 • Kanun kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Verileri toplanan gerçek kişilerin güvenliği için gerekli yazılım ve donanım çalışmalarının yapılması
 • İşlenen verilere üçüncü taraflarca erişilmesi, çalınması, kopyalanması ihtimaline karşı sürekli takibinin yapılması,
 • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Hukuki takip
 • Çalışanlara bilgi akışı sağlanması
 • Yazılım ve donanım alt yapısını geliştirme
 • Kullanıcı memnuniyetini ölçme
 • Güncel ve doğru içerik sağlanması
 • Kullanıcı deneyimini güçlendirmek
 • Kişiselleştirilmiş deneyim sağlamak
 • Kullanıcı güvenliğini temin etmek
 • Dış tehditlere (dolandırıcı, hacker gibi) karşı kullanıcıyı korumak
 • Hataları belirlemek ve çözmek

Kullanılan cihazdan elde edilen çerezlerle elde edilen veriler işbu Metin’de yer alan sınırlar ve sorumluluklar kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Üçüncü taraflar yurt dışında da olabilir. Kullanıcı bilgilerinin kimlerle paylaşıldığını öğrenebilme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi
Kişisel verilerin işlenme ve saklanması ile ilgili tam bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Kanuna uygun hareket edilmekle birlikte, kişisel verilerin işlenme amacına uygun bir zaman aralığı söz konusudur. Veriler amaca uygun saklanır. Fakat bu zaman aralığı kişisel verileri saklanan gerçek kişileri zor durumda bırakacak veya kanuna aykırı bir dilim değildir. Şirket ile kişilerin ilişkisi kesildiği anda toplanan veriler silinmektedir. İlişki kesildikten sonra aynı kişiyle ilişki kurulacak hiç bir veri saklanmaz veya devredilmez.


Site tarafından işlenen kişisel veriler Epikse Bilgi Teknolojileri A.Ş. yetkilileri, çalışanları, iş ortakları ve talep edildiği takdirde hukuki kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Haklar ve Yükümlülükler kısmında yer alan 10. madde gereğince kullanıcılar aydınlatılmaktadır. Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin rızası alınmadan herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir.

Kişisel Verileri Saklananın Hakları
Kişisel verileri toplanarak saklanan gerçek kişilerin hakları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilmiştir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hak ve özgürlüklerinizi https://epikse.com/epikse/iletisim kanalıyla talep edebilirsiniz. Veri sahiplerinin taleplerine en kısa sürede cevap verilecektir. Veri talep edenin kimliğinden emin olmak amacıyla, ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır.