Thich Nhát Hanh epikse

Thich Nhát Hanh

Doğum Tarihi 11.10.1926

Meslek Oyuncu, Öğretmen

Steve Wiebe epikse

Steve Wiebe

Doğum Tarihi 03.01.1969

Meslek Oyuncu, Öğretmen

Zabel Yesayan epikse

Zabel Yesayan

Doğum Tarihi 04.02.1878
Alexandra Billings epikse

Alexandra Billings

Doğum Tarihi 28.03.1962

Meslek Oyuncu, Öğretmen

J.Z. Knight epikse

J.Z. Knight

Doğum Tarihi 16.03.1946

Meslek Öğretmen, Yazar

David Kato epikse

David Kato

Doğum Tarihi 13.02.1964
Hakkı Şahin epikse

Hakkı Şahin

Doğum Tarihi

Meslek Öğretmen

Miguel de Unamuno epikse

Miguel de Unamuno

Doğum Tarihi 29.09.1864