Hulki Aktunç epikse

Hulki Aktunç

Doğum Tarihi 27.01.1949

Meslek Şair, Yazar

Tove Ditlevsen epikse

Tove Ditlevsen

Doğum Tarihi 14.12.1917

Meslek Şair, Yazar

Osman Konuk epikse

Osman Konuk

Doğum Tarihi

Meslek Şair

Paul Valery epikse

Paul Valery

Doğum Tarihi 30.10.1871

Meslek Şair

İlhan Sami Çomak epikse

İlhan Sami Çomak

Doğum Tarihi

Meslek Şair, Yazar

Benjamin Alire Saenz epikse

Benjamin Alire Saenz

Doğum Tarihi 16.08.1954

Meslek Şair

Mehmet Erte epikse

Mehmet Erte

Doğum Tarihi

Meslek Şair

Şeref Bilsel epikse

Şeref Bilsel

Doğum Tarihi 25.02.1972

Meslek Şair