Ashley Kahn epikse

Ashley Kahn

Doğum Tarihi 01.01.1960

Meslek Tarihçi

Ada Palmer epikse

Ada Palmer

Doğum Tarihi 09.06.1981

Meslek Tarihçi, Yazar

Carlo Ginzburg epikse

Carlo Ginzburg

Doğum Tarihi 15.04.1939

Meslek Tarihçi

Klaus Kreiser epikse

Klaus Kreiser

Doğum Tarihi 06.03.1945

Meslek Tarihçi

Afet İnan epikse

Afet İnan

Doğum Tarihi 20.11.1908

Meslek Sosyolog, Tarihçi

Jonathan Spence epikse

Jonathan Spence

Doğum Tarihi 11.08.1936

Meslek Yazar, Tarihçi

Emrah Safa Gürkan epikse

Emrah Safa Gürkan

Doğum Tarihi 01.01.1980