Wolf Bachofner epikse

Wolf Bachofner

Doğum Tarihi 04.07.1961

Meslek Oyuncu

Ruth Farhi epikse

Ruth Farhi

Doğum Tarihi 13.08.1927

Meslek Oyuncu

Pero Radicic epikse

Pero Radicic

Doğum Tarihi 28.01.1972

Meslek Oyuncu

Michael Gampe epikse

Michael Gampe

Doğum Tarihi 20.04.1950

Meslek Oyuncu

Gregor Von Rezzori epikse

Gregor Von Rezzori

Doğum Tarihi 13.05.1914

Meslek Yazar

Finn Reiter epikse

Finn Reiter

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Inge Maux epikse

Inge Maux

Doğum Tarihi 02.10.1944

Meslek Oyuncu

Marcel Kawentel epikse

Marcel Kawentel

Doğum Tarihi

Meslek Senarist