Raina Kabaivanska epikse

Raina Kabaivanska

Doğum Tarihi 15.12.1934

Meslek Oyuncu

Irmena Chichikova epikse

Irmena Chichikova

Doğum Tarihi 22.05.1984

Meslek Oyuncu

Tanya Shahova epikse

Tanya Shahova

Doğum Tarihi 17.10.1959

Meslek Oyuncu

Ivan Savov epikse

Ivan Savov

Doğum Tarihi 08.02.1956

Meslek Oyuncu

Kristina Grozeva epikse

Kristina Grozeva

Doğum Tarihi 26.01.1976

Meslek Oyuncu, Yönetmen

George Baker epikse

George Baker

Doğum Tarihi 01.04.1931

Meslek Oyuncu

Natalia Dontcheva epikse

Natalia Dontcheva

Doğum Tarihi 31.12.1969

Meslek Oyuncu

Kalin Vrachanski epikse

Kalin Vrachanski

Doğum Tarihi 09.06.1981

Meslek Oyuncu